Algemene voorwaarden

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Great Products Production Sverige AB, Box 12116, SE-402 42 Göteborg, Zweden
Telefoon: 092 98 11 70
E-mail: info@clubcreo.be
BTW-nummer: SE556957533401 / NL826246655B01

PDF

1. Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. Great Products Production Sverige AB: Algemene Voorwaarden Overeenkomst wordt aangegaan met Great Products Production Sverige AB, geregistreerd bij de Zweedse Kamer van Koophandel (Bolagsverket) met nummer SE556957533401 en kantoorhoudend te: Box 12116, 402 42 Göteborg, Zweden
1.3. Website: de website van Great Products Production Sverige AB, te vinden onder de URL www.clubcreo.be en alle bijbehorende subdomeinen.
1.4. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Great Products Production Sverige AB en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Great Products Production Sverige AB en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Great Products Production Sverige AB zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Great Products Production Sverige AB slechts bindend, indien en voor zover deze door Great Products Production Sverige AB uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door Great Products Production Sverige AB gestelde voorwaarden.
3.2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Great Products Production Sverige AB onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3.3. De overeenkomst bestaat uit een maandelijks abonnement. Het eerste pakket wordt verzonden met gratis verzendkosten, voor de pakketten daarna worden bezorgkosten in rekening gebracht. Zie punt 4.2. en paragraaf 7 voor aansluitende leveringsinformatie. Het abonnement kan op ieder moment worden onderbroken of opgezegd, zie paragraaf 9.
3.4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Great Products Production Sverige AB het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.5. Great Products Production Sverige AB kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Great Products Production Sverige AB bij dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

4. Prijzen

4.1. Alle op de website en in andere van Great Products Production Sverige AB afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Voor het welkomstpakket hoef je geen verzendkosten te betalen. Daarna komen er €2,90 verzendkosten bovenop de productprijs van €15,90.
4.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Great Products Production Sverige AB kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Great Products Production Sverige AB afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.4. Great Products Production Sverige AB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5. Betaling

5.1. De klant dient betalingen aan Great Products Production Sverige AB volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Great Products Production Sverige AB is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

6. Registratie

6.1. Om te kunnen inloggen op Mijn Pagina’s moet de klant een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
6.2. De klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Great Products Production Sverige AB is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van een klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant.
6.3. Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Great Products Production Sverige AB daarvan in kennis te stellen, zodat Great Products Production Sverige AB gepaste maatregelen kan nemen.

7. Levering

7.1. Voor het welkomstpakket hoef je geen verzendkosten te betalen. Daarna komen er €2,9 verzendkosten bovenop de productprijs van €15,90.
7.2. Je ontvangt je welkomstpakket binnen 1-2 weken na bestelling. De daaropvolgende pakketten worden eens per maand door ons verzonden zodat ze rond de 20e van elke maand bij je thuis worden bezorgd.
7.3. De pakketten worden via Bpost naar je huisadres verzonden. Als het pakket niet kan worden afgeleverd, laat Bpost een bericht achter zodat je het pakket bij een postagentschap in de buurt kunt afhalen.
7.4. We kunnen pakketten alleen binnen België leveren.
7.5. Indien Great Products Production Sverige AB de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
7.6. Great Products Production Sverige AB raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen redelijk termijn, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
7.7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over naar de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over naar de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7.8. Great Products Production Sverige AB is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
7.9. Waar de overeenkomst een abonnement betreft, zal een levering plaatsvinden na elke automatische verlenging van de overeenkomst. Een levering vindt maandelijks plaats, zolang het abonnement niet is gepauzeerd of geannuleerd, zie ter aanvulling paragraaf 9.

8. Herroepingsrecht/Retour

8.1. Dit artikel is van toepassing op de klant, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
8.2. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Great Products Production Sverige AB binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van reden, kosteloos te ontbinden.
8.3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
– als de levering van een product bestaat uit verschillende leveringen of pakketten: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
– bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
8.4. Great Products Production Sverige AB draagt de kosten voor het retourneren. Het retour sturen van het product is derhalve kosteloos voor Klant.
8.5. Binnen de in lid 8.2 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De bedenktijd geldt alleen voor ongeopende verpakkingen.
8.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
8.7. De klant kan de overeenkomst beëindigen binnen de in punt 8.2 van dit artikel aangegeven periode, door een e-mail te sturen of te bellen naar de klantenservice van Club Creo / Great Products Production Sverige AB. De ontvangst van digitale kennisgevingen wordt bevestigd door Great Products Production Sverige AB. Onze klantenservice stuurt daarna per e-mail een retourformulier dat op het pakket moet worden bevestigd wanneer het wordt teruggestuurd. Nadat de overeenkomst is opgezegd, heeft de klant 14 dagen de tijd om het product terug te sturen.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Club Creo
LAR M30
8930 Rekkem
België

8.8. Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Great Products Production Sverige AB de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Great Products Production Sverige AB aanbiedt het product zelf af te halen, mag Great Products Production Sverige AB wachten met terugbetalen tot Great Products Production Sverige AB het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9. Beëindiging contract

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding, tenzij in het onderstaande
9.1. De klant kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken voor een maand.
9.2. De klant kan het abonnement 1 maand pauzeren door:
– Zelf via www.clubcreo.com/be/mijn-paginas/ op te zeggen of te pauzeren.
– Een e-mail te sturen naar de klantenservice via info@clubcreo.be of contact op te nemen via 092 98 11 70
9.3. De klant kan het abonnement volledig stopzetten door:
– Een e-mail te sturen naar de klantenservice via info@clubcreo.be of contact op te nemen via 092 98 11 70
9.4. Bij een pauzering wordt de overeenkomst een maand onderbroken. Voor een herhaalde pauzering, dient de klant per betreffende maand een pauzeerverzoek in te dienen. Aan het einde van de pauzeperiode wordt het abonnement automatisch voortgezet en de incasso ingezet voor het, in de volgende maand, te ontvangen pakket.
9.5. Bij een algehele opzegging van het lidmaatschap, zal Great Products Production Sverige AB de overeenkomst definitief beëindigen.

10. Productkwaliteit

10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Great Products Production Sverige AB een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
10.2. Great Products Production Sverige AB staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Great Products Production Sverige AB er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Great Products Production Sverige AB daarvan in kennis te stellen.
10.4. Indien Great Products Production Sverige AB de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

11. Klachtenprocedure

11.1. Indien de klant een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Great Products Production Sverige AB, dan kan hij bij Great Products Production Sverige AB telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2. Great Products Production Sverige AB geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Great Products Production Sverige AB binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.
11.3. De klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

12. Persoonsgegevens

12.1. Great Products Production Sverige AB verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform privacy statement. Deze is hier te vinden: https://www.clubcreo.com/be/privacybeleid-en-cookies/

13. Overigen

13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement in het land waar klant gevestigd is, of Zweden, waar Great Products Production Sverige AB is gevestigd.
13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

14. Thuiswinkel

14.1. Thuiswinkel Algemene Voorwaarden
14.2. Thuiswinkel Modelformulier voor herroeping